فیلم | #ما_به_عقب_برنمیگردیم!

امجدی: کسی که مدیریت مذاکرات را بر عهده داشته است
فتو کلیپی با عنوان #ما_به_عقب_برنمیگردیم! را بدون شرح ببینید.

امجدی: کسی که مدیریت مذاکرات را بر عهده داشته است