دکتر ساکی مردم لرستان را درعرصه بهداشت ودرمان ،امیدوار کرده است

افزایش ۵۸درصدی پرونده های دایره مبارزه با قاچاق در اصفهان
نماینده مردم سلسله و دلفان در مجلس شورای اسلامی از عملکرد رییس دانشگاه علوم پزشکی لرستان ابراز رضایت کرد

افزایش ۵۸درصدی پرونده های دایره مبارزه با قاچاق در اصفهان