ضرورت افزایش حجم تجارت بین ایران و استرالیا

افزایش تقاضای روغن‌های گیاهی در اردبیل
بستر و زمینه سرمایه گذاری در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی با کشور استرالیا در اردبیل مهیاست.

افزایش تقاضای روغن‌های گیاهی در اردبیل