باستان شناسان ایتالیایی در پاسارگاد ماندگار می شوند

اغاز سال تحصیلی دانشجویان دانشگاه سمنان
«خبرجنوب» نوشت: دستاوردهای علمی و پژوهشی در زمینه مرمت و حفاظت از مجموعه های تاریخی در سه سال گذشته توسط دو هیئت ایرانی و ایتالیایی در کنفرانسی که در پاسارگاد برگزار شد، مورد ارزیابی قرار گرفت.

اغاز سال تحصیلی دانشجویان دانشگاه سمنان