با اتکا به نیروی انسانی توانمند می‌توانیم بر بسیاری از مشکلات فائق آییم

اعتـرافات جدید در پـرونده قتل یک کـارگر
وزیرآموزش و پرورش با بیان اینکه آموزش و پرورش زیرساخت نیروی انسانی همه دستگاه‌ها و نهادهای کشور را آماده می کند و سرمایه ارزشمند آن، نیروی انسانی کارآمد و توانمند است، گفت: با اتکا به نیروی انسانی توانمند در آموزش و پرورش، می توانیم بر بسیاری از مشکلات فائق آییم.

اعتـرافات جدید در پـرونده قتل یک کـارگر