آخرین حجاج اصفهانی به سرزمین وحی پرواز کردند

اعتراض رئال به محرومیت رونالدو رد شد
آخرین پرواز حجاج از فرودگاه شهید بهشتی اصفهان بامداد امروز صورت گرفت و کلیه زائران استان اصفهان به مراسم حج اعزام شدند.

اعتراض رئال به محرومیت رونالدو رد شد