توسعه با دیوار کشیدن به دور کشور محقق نمی‌شود

«اعتدال» محافظه‌کاری نیست
ایرنا به نقل از وزیر راه و شهرسازی نوشت: ما نمی توانیم برای توسعه به دور کشور دیوار بکشیم و توسعه زمانی اتفاق می افتد که سهمی از بازارهای جهانی داشته باشیم و با بازارهای دنیا تعامل کنیم.

«اعتدال» محافظه‌کاری نیست