چطور در کسب و کار همه چیز به طور بهینه هزینه می‌شود؟

اظهارات اردوغان درباره علت اصلاح قانون اساسی
انجام یک کسب و کار اغلب به معنای برخورد با هزینه ها یکی پس از دیگر دیگری و ماه به ماه است.

اظهارات اردوغان درباره علت اصلاح قانون اساسی