حل مشکل بیمارستانها به صورت پایلوت در یکی از مراکز عملیاتی می شود

اسنپ و تپسی از فروشگاه گوگل هم حذف شدند
رییس دانشگاه علوم پزشکی لرستان از عملیاتی کردن حل مشکلات بیمارستانها به صورت پایلوت در یکی از مراکز بیمارستانی استان خبر داد.

اسنپ و تپسی از فروشگاه گوگل هم حذف شدند