ظرفیت بالا برای رشد اقتصاد تعاونی‌ها در استان زنجان

استاندار: پروژه تنگ هفت بزرگترین طرح برق رسانی روستایی کشور است
استاندار زنجان زمینه برای رشد اقتصاد تعاونی‌ها در استان زنجان را بالا اعلام کرد .

استاندار: پروژه تنگ هفت بزرگترین طرح برق رسانی روستایی کشور است