پروین مقابل انتقادها پشت طارمی درآمد

استاندار همدان: دکتر روحانی رئیس جمهور همه مردم ایران است
علی پروین از پرسپولیس و مهدی طارمی حمایت کرد.

استاندار همدان: دکتر روحانی رئیس جمهور همه مردم ایران است