تصاویر منتخب گاردین | از دوستی دو سنجاقک تا تنهایی کودک سوری در پناهگاه

اسامی 35 عضو شورای مرکزی جمعیت رهپویان/ زاکانی‌، نادران،‌ سروری و پسر حداد عادل
تصاویر منتخب گاردین را در گزارش تصویری زیر ببینید.

اسامی 35 عضو شورای مرکزی جمعیت رهپویان/ زاکانی‌، نادران،‌ سروری و پسر حداد عادل

نصب بیتالک