هشدار دادستان کرج به بازرسی استانداری البرز

از جزوه‌تان عکس بگیرید این اپلیکیشن معادلات را حل می‌کند!/همه‌چیز درباره یک نرم‌افزار جنجالی
دادستان کرج به مسئول بازرسی استانداری کرج در خصوص ارائه گزارش فساد های اداری استان هشدار داد.

از جزوه‌تان عکس بگیرید این اپلیکیشن معادلات را حل می‌کند!/همه‌چیز درباره یک نرم‌افزار جنجالی