سیاهکل در پوشش اینترنتی مقام اول در استان را به دست آورد

اخراج از تیم‌ملی و باشگاه به خاطر خیانت به همسر!
با مردم نوشت : فرماندار ساهکل اظهار کرد: سیاهکل در پوشش اینترنتی مقام اول در استان را به دست آورد | ایجاد دو روستای بدون بی کار در سیاهکل در سال ۹۶ | در برجام پیروز بوده ایم و دستاورد های آن نمایان شده

اخراج از تیم‌ملی و باشگاه به خاطر خیانت به همسر!