عذرخواهی کیهان کلهر از مخاطبانش

ابتکار چرا در اوج آلودگی هوای تهران به مراکش رفت؟
کیهان کلهر در کانال تلگرام خود از مخاطبانش برای عدم امکان تمدید کنسرت دونوازی با اردال ارزنجان عذرخواهی کرد.

ابتکار چرا در اوج آلودگی هوای تهران به مراکش رفت؟

oxin channel