سیف: رشد بنگاه‌های صنعتی در سه ماه سوم ۱۴.۴درصد است

آیا ایران راهکاری برای دستور مهاجرتی ترامپ دارد؟
رییس کل بانک مرکزی گفت: در حال حاضر میزان تسهیلات اعطایی به بنگاه های کوچک و متوسط، بیش از میزان هدف گذاری شده 16 هزار میلیارد تومانی بوده و تاکنون 16 هزار و 500 میلیارد تومان تسهیلات توسط شبکه بانکی در اختیار بیش از 22 هزار و 500 واحد کوچک و متوسط قرار گرفته است.

آیا ایران راهکاری برای دستور مهاجرتی ترامپ دارد؟