عکس | عربستان ۱۸۸۹ | تصویری از اسکان زائران در مکه

آس‌هایی که منصوریان در استقلال رو می‌کند
در تصویر زیر اسکان زائران در مکه، سال ۱۸۸۹ را می‌بینید.

آس‌هایی که منصوریان در استقلال رو می‌کند