پرداخت تسهیلات به مراکز تحت نظارت، مشروط به مناسب سازی آن مرکز است

آزمایشگاه مرکزی شماره دو دانشگاه لرستان افتتاح گردید
دکتر اسداله حیدری در جلسه نشست مدیر و ومعاونین بهزیستی با موسسین و نمایندگان تشکلها و مراکز غیردولتی تحت نظارت بهزیستی بر بهبود روند فعالیتها و افزایش خدمات دهی کیفی مراکز تاکید کرد

آزمایشگاه مرکزی شماره دو دانشگاه لرستان افتتاح گردید