اسامی پذیرفته شدگان شورای شهر یاسوج

آخرین نتایج شمارش آرای انتخابات شورای شهر تبریز/ پیشتازی لیست امید
ترکیب هفت نفره منتخبین پنجمین دوره انتخابات شورای شهر یاسوج مشخص شد.

آخرین نتایج شمارش آرای انتخابات شورای شهر تبریز/ پیشتازی لیست امید