ضربات چاقوی زورگیران بر پهلوی مسافر سمند

آخرین حجاج اصفهانی به سرزمین وحی پرواز کردند
تسنیم نوشت: چند روز قبل مردی با حضور در دادسرای امور جنایی تهران اعلام کرد که از سوی سرنشینان یک خودروی سمند مورد زورگیری و سرقت قرار گرفته است.

آخرین حجاج اصفهانی به سرزمین وحی پرواز کردند