2هزار بسته بهداشتی و فرهنگی در مدارس استان توزیع شد

۵۸۱ داوطلب انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در پلدخترتایید صلاحیت شدرئیس اداره سلامت و تندرستی آموزش و پرورش لرستان