نوزاد ۳ روزه رها شده در مبارکه به بهزیستی تحویل شد

یک سال گذشته در کدام بخش سرمایه‌گذاری بیشتری صورت گرفت؟به گزارش تسنیم، مدیرکل بهزیستی استان اصفهان گفت: نوزاد ۳ روزه

اطلاعات ۳ میلیون و ۱۵۵هزار نفر از جمعیت آذربایجان غربی ثبت شد

بازدید مدیرکل بهزیستی کرمانشاه از سرپناه‌های شبانهتسنیم نوشت: با پایان سرشماری نفوس و مسکن اطلاعات ۳ میلیون و ۱۵۵هزار نفر