بهره‌برداری از ۳۱۵ پروژه مخابراتی لرستان در سال جاری

تکمیل راه آهن اردبیل جزو اولویت های دولتمدیر مخابرات منطقه لرستان از بهره‌برداری 315 پروژه مخابراتی استان در سال جاری