اضافه شدن ۱۹ دستگاه ایکس‌ری جدید کامیونی به ظرفیت گمرک کشور

آمادگی دمشق برای سفر کارشناسان به پایگاه الشعیراتتا پایان امسال 19 دستگاه ایکس‌ری کامیونی علاوه بر 12 دستگاه فعلی به