تبدیل ۱۵ هزار هکتاری اراضی کم بازده در روستای آلاچمن ایجرود

احداث نهالستان در قره بلاغ سلطانیهامسال 15 هکتار تبدیل دیمزار های کم بازده با همکاری مردم در روستای آلاچمن ایجرود