یک دانشجو در زیرزمین منزل مسکونی، دندانپزشکی می کرد

موفقیت عضو پیشکسوت کانون پرورش فکری دامغانمدیرکل تعزیرات حکومتی همدان گفت: یک دندانپزشکی غیرمجاز که توسط یک دانشجوی در زیرزمین