کشف یک دستگاه فلزیاب و دستگیری 3 حفار غیرمجاز در رحیم آباد

دعوت پاروزنان گیلانی به چهاردهمین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی کایاکمجرمانی که قصد حفاری به قصد تحصیل اشیا عتیقه در