حضور یک کارشناس عالی‌رتبه امنیتی در جلسه کمیسیون سیاسی مجلس خبرگان

«دورهمی» یک روز در هفته شد/ آزاده صمدی مهمان جمعه شب مدیریایسنا نوشت: یازدهمین جلسه کمیسیون سیاسی – اجتماعی مجلس