گزارش گاردین از اسناد تازه از تماس‌های مخفی میان ترامپ و روسیه

استارت فیروز کریمی در نفت آبادان با بردواحد مرکزی خبر به نقل از روزنامه انگلیسی گاردین در گزارشی نوشت: رئیس