مشکلاتی که شما مطرح کردید؛حقوق بازنشستگان چقدر افزایش می یابد؟

وزیر جهاد کشاورزی: فاصله تولید تا بازار مصرف محصولات کشاورزی باید کاهش یابدکاربران مشکلات خود را اعلام کردند. وزیر جهاد