دوربینی که با موبایل‌تان سلامتی پوست‌تان را چک می‌کند

رای دادن نمایندگان با قسم و آیه/ کتابی که وزیر احمدی‌نژاد در مجلس نوشت/ حواشی صحنایسنا نوشت: یک شرکت کره‌ای