کنایه‌ مصباح‌یزدی به ظریف/ همین‌گونه که امروز داریم با‌آمریکا می‌سازیم، می‌توانستیم با شاه هم بسازیم

۲۰۱۶، سال حضور کمرنگ “اون” در انظار عمومیتسنیم نوشت: آیت الله مصباح یزدی در دیدار اعضای تحریریه مجله «عصر اندیشه»