«تغذیه گیاهی» از مولفه های اساسی افزایش بهره وری در بخش کشاورزی

براساس نیازسنجی‌ هر منطقه، توسعه امکانات روستایی را محقق سازیممعاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان، فعالیت های