امام جمعه بندرعباس: تریبون ها برای کشاندن جامعه به دعوا نیست

اسامی نامزدهای دو بخش سینما حقیقت اعلام شد/ «صفر تا سکو» با شش نامزدی در صدرامام جمعه بندرعباس با بیان