برگزاری دوره تاب آوری (شاد ریستن و سلامت روان) ویژه کارکنان منطقه غرب استان کرمانشاه

برد بی دردسر شهرداری ارومیه در مقابل عمران ساریدوره تاب آوری (شاد ریستن و سلامت روان) ویژه کارکنان منطقه غرب