ایجاد نمایشگاه دائمی عرضه محصولات برای بانوان سرپرست خانوار در کرج

صلح و سازش در کلانتریهای اردبیل برای کاهش جمعیت کیفری زندانها توسعه یابدسرپرست معاونت استانداری البرز و فرمانداری ویژه کرج