خروج واگن‌های فرسوده از شبکه ریلی/ خرید ۶هزار واگن، در دستور کار

جهانگیری: در مناظره‌ها از آزادی حرف می‌زنند، انگار نه انگار اینها بودند که مطبوعات را فله‌ای بستندمهر به نقل از