روزهای خوش برای “کارخانه قند یاسوج” و کارکنان، کلید خورد

رئیس جامعه جراحان:مهاجرت1980پزشک در2سال اخیرنگران کننده است/مهاجرتها ادامه خواهد یافتمدیرعامل جدید شرکت فرآورده های غذایی و قند یاسوج از سوی