پیش‌بینی آسمان ابری همراه با وزش باد و بارش در استان اصفهان

بکارگیری منشور حقوق شهروندی در دستگاه های دولتی الزا م آور استتحلیل نقشه های هواشناسی، افزایش ابر، مه آلودگی و