فروش خیرخواهانه پیراهن کسی که صورت فیگو را با لگد زد!

تیراندازی در فرانسهحسین کعبی قصد دارد پیراهن خود در تیم ملی را برای امور خیرخواهانه به فروش برساند. تیراندازی در