پربازدیدهای آخرین روز سال/ از پیام نوروزی مقامات کشور تا آغاز ثبت نام نامزدهای شورای شهر

مطالبات چایکاران پرداخت شدامروز در آخرین روز سال، مقامات ارشد کشور از جمله مقام معظم رهبری و رئیس جمهور در