همه پدیده‌های نجومی بهمن‌ ماه که باید در انتظارشان باشید

درخواست اردوغان مبنی بر محو آثار گولن!رییس انجمن نجوم آماتوری ایران ماه گرفتگی نیم سایه، هم نشینی ناهید و ماه