تصاویر | روزگار سخت ساکنان کوره‌پزخانه‌ها در یک قدمی پایتخت

درست بیخ گوش پایتخت، در کوره های آجرپزی اطراف تهران مردمی زندگی می کنند که از حداقل ها هم برخوردار