تقوی:اقتصاد و فرهنگ مکمل توسعه‌یافتگی کشورند

سیاستهای جدید دولت برای حفاظت از اراضی حاصلخیز در شمال کشوراستاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت:«دولت دوازدهم باید برنامه های خود