آیا با وجود13000نخبه علمی در داخل و صدهاهزار متخصص در خارج،کفگیرمان به ته دیگ خورده است؟

کشف مافیای واردات گوشت و فرآورده های دامی آلوده در خراسان رضویروزنامه شرق نوشت:چندی قبل، دکتر سعید حجاریان درباره کابینه