حال و هوای انتخابات به موسیقی هم سرایت کرد/ نهمین نشست آیین آواز برگزار شد

کارگردان «شنیدن» و «در میان ابرها» از سردرگمی تماشاگرها گفتحسین پیرنیا در نهمین نشست آیین آواز پس از نواختن چند