عکس | نمودار ارزش حقیقی صادرات غیرنفتی که رئیس جمهور به مردم ارائه کرد

عکس | روند صادرات نفت خام که رئیس‌جمهور در گفتگوی تلویزیونی نشان دادمیزان رشد اقتصادی ناشی از رشد صادرات نفتی