صادرات غیر نفتی آذربایجان شرقی ۲۰ درصد رشد یافته است

برای تکمیل استخر بلداجی 15 میلیارد ریال اختصاص یافتمعاون سازمان صنعت معدن و تجارت آذربایجان شرقی گفت: صادارت استان در