بازیکنی که می‌گوید حد و اندازه کاپیتانی استقلال نیست

صفحه اول روزنامه های یکشنبه 26دی 1395امید ابراهیمی امسال در یک بازی از ابتدا کاپیتان استقلال بود. صفحه اول روزنامه