آیت الله میلانی: از موضع جانشین رهبری در جنبش تا کناره گیری

آخرین پیام سال 2016 کارلوس کی‌روشفردا پنج شنبه، نهم دی ماه، مراسم بزرگداشت آیت الله العظمی میلانی است. آنچه در